​Standpunten (kleinschalige) recreatie politieke partijen gemeente Winterswijk

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Winterswijk. In dat kader was er op 26 februari jl. in de buurtschap Ratum een politiek debat over het buitengebied van Winterswijk. Helaas werd daar niet of nauwelijks ingegaan op een belangrijk onderwerp voor het buitengebied: de (kleinschalige) recreatie. De gespreksleider gaf verder aan dat niet ingegaan zou worden op individuele zaken.

Vandaar dat de Kerngroep Bezorgde Buren Camping Het Winkel via een formulier enkele stellingen en vragen de standpunten van de politieke partijen van de gemeente Winterswijk over (kleinschalige) recreatie in het algemeen in beeld heeft proberen te krijgen. Daarnaast hebben wij ook gevraagd naar het standpunt met betrekking tot de uitbreidingsplannen van Recreatiepark Het Winkel. De kiezers kunnen dan op dit punt een betere keuze maken.

Alle niet-coalitiepartijen hebben het vragenformulier ingevuld. Helaas heeft géén van de partijen van de huidige coalitie van de gemeente Winterswijk – die in 2022 aan de verkiezingen deelnemen – antwoord gegeven op onze stellingen en vragen. Dit om uiteenlopende redenen.

Winterswijks Belang (WB) verwijst voor wat betreft haar standpunt naar het artikel van 12 oktober 2021 in de Gelderlander: ”Wat betreft de uitbreiding van camping Het Winkel is WB duidelijk: ,,Die komt er wat ons betreft niet. De kwaliteitsverbetering die de eigenaar wil kan prima op het bestaande terrein. De impact van de camping op de natuur is nu al groot.”

PvdA geeft onder meer aan dat het overgrote deel van de huidige schaduwfractie afwijzend is over de grootschaligheid van de uitbreidingsplannen van Recreatiepark Het Winkel. Echter dat de echte discussie op basis van het definitieve voorstel nog niet is gevoerd.

VVD verwijst naar de Omgevingsvisie Buitengebied en spreekt haar hoop uit dat initiatiefnemer en omgeving samen tot een mooi gedragen plan komen dat past binnen deze visie. Kwaliteit en inpassing in het landschap, zijn daarbij belangrijke voorwaarden voor de VVD.

De antwoorden van de andere partijen hebben wij opgenomen in twee hierna opgenomen vergelijkende overzichten.

Het eerste overzicht gaat over (kleinschalige) recreatie en de tweede over de uitbreidingsplannen van Recreatiepark Het Winkel. Voor de toelichtingen die hierbij zijn gegeven, verwijzen wij naar het door elke partij ingevulde vragenformulier. Zie hiertoe de linken onder dit overzicht.

 

(Kleinschalige) recreatie

Allereerst verwijzen wij u naar bijlage 1 met hierin de standpunten van de gemeente Winterswijk over (kleinschalige) recreatie, zoals deze blijken uit diverse gemeentelijke stukken. Daarnaast hebben wij in bijlage 2 opgenomen een vergelijking van de vijf grootste campings van Winterswijk.

De ingevulde vragenformulieren (PDF):

Uitbreidingsplannen Recreatiepark Het Winkel

De grootste camping van Winterswijk, Recreatiepark Het Winkel, wil fors uitbreiden. De wens is om 300 kampeerplekken/huisjes toe te voegen aan de 800 plekken, die er al zijn. Daarnaast is er een hotel voor 200 gasten gepland. Ook wil men de recreatie en recreatie (sport)voorzieningen uitbreiden: ontwikkelen BMX-baan, aanleggen avonturenpad, vergroten zwembad en realisatie van een theater. Op 20 juli 2021 heeft het college van B&W besloten om, onder een aantal randvoorwaarden, medewerking te verlenen aan het principeverzoek hiertoe. Dit zonder rekening te houden met de betrokkenenparagraaf: Het Winkel en/of de gemeente hebben de buurtbewoners op geen enkele wijze vooraf geïnformeerd of betrokken.

Voor wat betreft ons standpunt over deze plannen verwijzen wij naar onze openbrief van 23 september 2021 (bijlage 3), de brief van 10 november 2021 van de direct aanwonenden van de Meester Brouwerlaan (bijlage 4) en de website https://brinkheurne.com/petitie/. STOP de uitbreiding! GENOEG IS GENOEG!

Onze standpunten worden ondersteund door de in het verleden door de gemeente Winterswijk ingenomen standpunten. In dat kader verwijzen wij naar:

  1. krantenartikel Tubantia: Winterswijk wijst groei camping Brinkheurne af (datum onbekend, maar waarschijnlijk rond de vorige uitbreiding van Het Winkel; bijlage 5);
  2. verzoek uitbreidingsplan Recreatie-Centrum Het Winkel (datum onbekend, maar speelde in ieder geval in 1995; bijlage 6).

In aanvulling hierop merken wij op dat Het Winkel kennelijk in 1995 en later ook plannen tot uitbreiding bij de gemeente heeft ingediend, die grotendeels overeenkomen met de huidige in het principeverzoek aangevraagde uitbreidingen. Leg het plaatje uit 1995 maar eens naast de huidige plannen. De gemeente zal deze uitbreiding destijds met goede argumenten hebben afgewezen. Wij hebben de gemeente dan ook gevraagd wat destijds de argumenten hiervoor waren. Daarnaast hebben wij een verklaring gevraagd waarom deze argumenten nu dan niet meer zouden gelden. De gemeente heeft immers vooralsnog onder voorwaarden ingestemd met het huidige principeverzoek. De reactie hierop van de gemeente hopen wij binnenkort te ontvangen.

 

In het kader van het voorgaande hebben wij de volgde vragen:

 

(bijlage 1) de standpunten van de gemeente Winterswijk over (kleinschalige) recreatie, zoals deze blijken uit diverse gemeentelijke stukken.

(bijlage 3) Open brief

(bijlage 4) brief van 10 november 2021 van de direct aanwonenden van de Meester Brouwerlaan

Brief van direct omwonenden Camping Het Winkel in omgevingsdialoog (PDF)

Bekijk brief…

(bijlage 5) Krantenartikel Tubantia

(bijlage 6) verzoek uitbreidingsplan Recreatie-Centrum Het Winkel (datum onbekend, maar speelde in ieder geval in 1995;

Teken ook de petitie

Help ons de gemeente Winterswijk duidelijk maken dat dit niet kan!